Contractvoorwaarden Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering

Huur Lichttherapie apparaat Xpoboost Mini

 

 

Artikel 1 Betaling

 1. Bij ondertekening van het contract verplicht huurder zich tot de betalingen die daarin vermeld staan. Huur wordt vooraf betaald en gaat in vanaf het moment van levering. Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering, houdt zich het recht voor de wettelijke rente te berekenen over te laat betaalde huurtermijnen. Voor aanmaningen kunnen door Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering kosten in rekening gebracht worden. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft met de betaling van huurtermijnen, is Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- gerechts- en eventuele andere, nader te specificeren, inningskosten. Betalingsachterstanden van meer dan 3 maanden kunnen gemeld worden aan het Bureau Kredietregistratie te Tiel.
 2. Incasso’s worden gedaan door een Gerechtsdeurwaarder.

 

Artikel 2 Servicerechten en –plichten

 1. Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en als zij dit nodig acht het verhuurde eveneens kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar apparaat. Een dergelijke vervanging brengt geen verandering in de toepasselijkheid van deze overeenkomst.
 2. Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering heeft het recht haar verplichting tot serviceverlening op te schorten in geval van een achterstand in betaling.
 3. Het is de huurder verboden zelf reparaties aan het gehuurde uit te voeren of deze uit te laten voeren door personen anders dan door Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering aangewezen.

 

Artikel 3 Kooprecht

De huurder kan het gehuurde aan het eind van elke huurperiode kopen door een nader te af te spreken prijs. De koop komt tot stand door overmaking van het overeengekomen bedrag een week voor aanvang van een nieuwe huurperiode, waarmee het contract beëindigd wordt. Indien het bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal het contract worden voortgezet.

 

Artikel 4 Eigendomsrecht

 1. Tot een eventuele aankoop zoals beschreven in artikel 3, blijft het verhuurde het onbetwiste eigendom van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering zodat de huurder het nimmer zal mogen verkopen, vervreemden, verpanden, verhuren, in bruikleen geven, enzovoort.
 2. Wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard zal de huurder bij beslaglegging verplicht zijn om aan de curator en/of beslagleggende deurwaarder mede te delen dat het gehuurde niet tot zijn eigendom behoort en brengt Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering direct op de hoogte van een gelegd of te leggen beslag.

 

Artikel 5 Recht van toegang

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering is bevoegd om na voorafgaande aankondiging het gehuurde, ter plaatse waar het zich bevindt, te controleren of te laten controleren.

 

Artikel 6 Verlies of beschadiging

Huurder is aansprakelijk voor elk verloren gaan, elke schade aan, en elke waardevermindering van het gehuurde ontstaan anders dan door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Huurder zal het gehuurde zorgvuldig gebruiken. Huurder is aansprakelijk voor ontstane schade aan het gehuurde anders dan door slijtage ten gevolge van normaal gebruik.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, of letsel door of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, mede inbegrepen kabels, draden of slangen welke het gehuurde verbinden met elektrische stroom. Deze bepaling geldt niet indien het niet behoorlijk functioneren bekend was of had behoren te zijn bij Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering .

 

Artikel 8 Beëindiging door huurder

 1. De overeenkomst wordt beëindigd als de huurder gebruik maakt van het kooprecht vermeld in artikel 3 en indien de koopprijs tijdig en volledig aan Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering is voldaan. Een eigendomsbewijs zal ten bewijze daarvan door Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering worden toegezonden.
 2. Door middel van het laten overnemen van het contract door derden indien er op dat moment geen betalingsachterstand is. Indien de beoogde nieuwe huurder voldoet aan de eisen die Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering daaraan stelt, kan deze overgang plaatsvinden d.m.v. een door Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering opgestelde verklaring van overname waarvan de kosten van overdracht, installatie en vervoer naar derden voor rekening van contractant zijn.

 

Artikel 9 Beëindiging door verhuurder

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering Charlotte Wiering mag de overeenkomst onmiddellijk beëindigen:

Indien de huurder aan één van de in dit contract genoemde bepalingen niet voldoet, met inbegrip van het geval dat huurder ondanks schriftelijke ingebrekestelling door de verhuurder nalatig blijft, tijdig de huurtermijnen te betalen. Ingeval van faillissement, surseance van betaling van de huurder of beslaglegging op de inboedel van de huurder. In dit geval heeft Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering

 1. het recht om zonder enige ingebrekestelling, gerechtelijke aanstelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als terstond geëindigd te beschouwen en het gehuurde terug te halen of te doen halen, ook wanneer het zich elders Huurder verplicht zich in dit geval om het terughalen niet te bemoeilijken en het gehuurde onverwijld af te geven.
 2. Als het onderhoud van het gehuurde niet langer efficiënt
 3. Ingeval blijkt dat de huurder bewust onjuiste of valse gegevens heeft

 

Artikel 10 Huurwijzigingen

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering, behoudt zich het recht om bij verandering van de doelstelling van het gehuurde bijvoorbeeld door onderverhuur verplaatsing naar andere ( openbare ) omgeving extra kosten in rekening te brengen, of de huur met inachtneming van art 8 terug te halen en de kosten te verhalen op contractant.

 

Artikel 11 Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Charlotte Wiering